What is EB5? Làm thế nào để nhận được Thẻ xanh của bạn ở Hoa Kỳ. How to get your Green Card

Hydrafacial machine

USCIS quản lý Chương trình EB-5. Theo chương trình này, các nhà đầu tư (và vợ / chồng và con cái chưa kết hôn của họ dưới 21 tuổi) đủ điều kiện để xin Thẻ xanh (thường trú) nếu họ:

Đầu tư cần thiết vào một doanh nghiệp thương mại ở Hoa Kỳ; và

Lập kế hoạch tạo hoặc duy trì 10 công việc toàn thời gian cố định cho những người lao động Hoa Kỳ đủ tiêu chuẩn.

Chương trình này được gọi là EB-5 theo tên của thị thực ưu tiên thứ năm dựa trên việc làm mà người tham gia nhận được.

Quốc hội đã tạo ra Chương trình EB-5 vào năm 1990 để kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ thông qua việc tạo việc làm và đầu tư vốn của các nhà đầu tư nước ngoài. Năm 1992, Quốc hội thành lập Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư, còn được gọi là Chương trình Trung tâm Khu vực, dành thị thực EB-5 cho những người tham gia đầu tư vào các doanh nghiệp thương mại liên kết với các trung tâm khu vực đã được USCIS phê duyệt dựa trên các đề xuất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

USCIS administers the EB-5 Program. Under this program, investors (and their spouses and unmarried children under 21) are eligible to apply for a Green Card (permanent residence) if they:

Make the necessary investment in a commercial enterprise in the United States; and

Plan to create or preserve 10 permanent full-time jobs for qualified U.S. workers.

This program is known as EB-5 for the name of the employment-based fifth preference visa that participants receive.

Congress created the EB-5 Program in 1990 to stimulate the U.S. economy through job creation and capital investment by foreign investors. In 1992, Congress created the Immigrant Investor Program, also known as the Regional Center Program, which sets aside EB-5 visas for participants who invest in commercial enterprises associated with regional centers approved by USCIS based on proposals for promoting economic growth.

To support the channel please check out my new Merch Shop to see some cool items. Thank you

If you like the Music Check out Epicemic Sound and support the channel by using that link Thank you!

——————————————-
FOLLOW ME:
☞ Website:
☞ Facebook:
☞ Instagram:
☞ Youtube:
☞ Tik Tok:
——————————————-

#eb5 #itsbrianworld #greencard

source

More articles

vacuum therapy machines

Latest article

rf facial machine